CE 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Örüntü Tanıma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 322
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin odak noktası örüntü tanıma tekniklerinin teori ve uygulanmaları üzerinedir. Kapsanan konular arasında, makine ile örüntü sınıflandırılması, öznitelik çıkarma, nesne tanıma, Bayes karar teorisi, parametrik ve parametrik olmayan örüntü tanıma, denetimli ve denetimsiz örüntü tanıma konuları bulunmakta ve bu konulara genel bir bakış sunulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel ve gelişmiş örüntü tanıma sistemlerini tasarlayabilecektir.
  • Temel istatistiksel ve sözdizimsel örüntü tanıma yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
  • Örüntü tanıma sistemi tasarımlarında yer alan başlıca konuları ve problemleri betimleyebilecektir.
  • Değişik örüntü tanıma tekniklerini karşılaştırabilecektir.
  • Bilgisayar araçları kullanarak örüntü tanıma tekniklerini uygulayabilecektir.
Tanımı Öğrenme ve adopsiyon, Bayes karar teorisi, ayırıcı fonksiyonlar, parametrik teknikler, maksimum olabilirlik tahmini, Bayes tahmini, yeterli istatistik, parametrik olmayan teknikler, doğrusal ayırtaç fonksiyonlar, algoritma bağımsız otomatik öğrenme, sınıflandırıcılar, denetimsiz öğrenme, gruplaştırma.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örüntü Tanımaya Giriş Bölüm 1. Kısım 1.1-1.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
2 Öğrenme ve Adopsiyon Bölüm 1. Kısım 1.5,1.6. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
3 Bayes Karar Teorisi Bölüm 2. Kısım 2.1-2.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
4 Ayırtaç Fonksiyonlar Bölüm 2. Kısım 2.5,2.6, 2.9. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
5 Parametrik Teknikler: Maksimum Olabilirlik Tahmini ve Bayes Kestirimi Bölüm 3. Kısım 3.1-3.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
6 Yeterli İstatistikler Bölüm 3. Kısım 3.5-3.7. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
7 Parametrik Olmayan Teknikler Bölüm 4. Kısım 4.1-4.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
8 Doğrusal Ayırtaç Fonksiyonlar Bölüm 5. Kısım 5.1-5.8. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
9 Ara-sınav
10 Metrik Olmayan Yöntemler Bölüm 8. Kısım 8.1-8.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
11 Algoritma-Bağımsız Otomatik Öğrenme Bölüm 9. Kısım 9.1-9.3. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
12 Algoritma-Bağımsız Otomatik Öğrenme – Tekrar Örnekleme Bölüm 9. Kısım 9.4,9.5. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
13 Algoritma-Bağımsız Otomatik Öğrenme – Sınıflandırıcılar Bölüm 9. Kısım 9.6,9.7. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
14 Denetimsiz Öğrenme ve Gruplaştırma Bölüm 10. Kısım 10.1-10.4. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
15 Denetimsiz Öğrenme ve Kümeleme Bölüm 10. Kısım 10.5-10.9. Duda, R.O. Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.
16 Proje sunumları

 

Dersin Kitabı

Duda, R.O.Hart, P.E. and Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley-Interscience. 2nd Edition. 2001.

Diğer Kaynaklar

Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 2007; Marsland, S. Machine Learning: An Algorithmic Perspective. CRC Press. 2009. (Also uses Python.); Theodoridis, S. and Koutroumbas, K. Pattern Recognition. Edition 4. Academic Press, 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level)
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest