CE 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Linux Araçları ve Kabuk Programlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 350
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders Bilgisayar Biliminde lisans dersi olarak UNIX/Linux kabuk programlama araçları hakkında verilmektedir. Ders UNIX işletim sistemine genel bir bakış verir, kullanıcılara ve programcılara sağlanan araçları tanıtır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • UNIX ve Linux işletim sistemlerinin tarihsel gelişimini anlatabilecektir.
  • UNIX ve Linux içeriğindekiler ve hizmetleri hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olacaktır.
  • “bash” kabuğunu ve bu kabuktaki temel komutları kullanabilecektir.
  • Linux işletim sisteminde “bash” kabuğu ile çalıştırılmak üzere betikler yazabilecektir
  • Linux işletim sistemlerinin yönetimi konusunda temel becerilere sahip olacaktır.
  • Açık kaynak yazılım geliştirme kavramını açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders, UNIX/Linux işletim sistemi üzerine Bilgisayar Biliminde lisans dersidir. Ders, işletim sisteminin geniş bir görünüşünü sunarken, dersin odaklandığı ana konular Bash programlama ve sistem yönetimidir. Öğrenciler, işletim sisteminde komut ve betik programlamayı ve kullanmayı pratik olarak öğrenecek ve UNIX ortamını tanıyacaktır. Ders, modern işletim sistemleri bilgisini ve programlamanın temelleri hakkında pratik beceriyi önkoşul olarak ihtiyaç kılmaktadır. Öğrencilerden, dönem projesi kapsamında uygun teknik kod yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir betik programlama projesi istenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 UNIX/Linux sistemine giriş: Başlarken UNIX Shells by Example, Ünite 1
2 UNIX/Linux sistemine giriş: Dosya sistemi; komut satırı arayüzü; kurulum ve ayar UNIX Shells by Example, Ünite 1
3 UNIX kabukları UNIX Shells by Example, (ilgili ünitelere genel bakış )
4 Bash kabuğu UNIX Shells by Example, Ünite 13; http://tldp.org/LDP/abs/html/
5 Bash kabuk programlama I UNIX Shells by Example, Ünite 13; http://tldp.org/LDP/abs/html/
6 Bash kabuk programlama II UNIX Shells by Example, Ünite 14; http://tldp.org/LDP/abs/html/
7 Bash kabuk programlama III UNIX Shells by Example, 3. ve 4. Üniteler; http://tldp.org/LDP/abs/html/
8 Bash kabuk programlama IV UNIX Shells by Example, 5. ve 6. Üniteler; http://tldp.org/LDP/abs/html/
9 Bash kabuk programlama V UNIX Shells by Example, Ünite 15; http://tldp.org/LDP/abs/html/
10 Vize UNIX Shells by Example
11 Sistem yönetimi UNIX Shells by Example, Ünite 16; http://tldp.org/LDP/abs/html/ ; http://tldp.org/LDP/sag/html/
12 Çeşitli konular: LAMP (Linux Apache MySQL PHP) LAMP için açık kaynak internet materyalleri
13 Çeşitli konular: GUI geliştirme aracı olarak QT QT için açık kaynak internet materyalleri
14 Proje sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı UNIX Shells by Example, Fourth Edition, Ellie Quigley, ISBN: 013147572X
Diğer Kaynaklar Bash programlama üzerine çevrimiçi ek kaynak kitap: http://tldp.org/LDP/abs/html. Başka bir çevrimiçi kaynak: http://tldp.org/LDP/sag/html/. İşletim sistemleri kavramları üzerine bir kaynak kitap: A. Silberschatz, P.B. Galvin and Greg Gagne “Operating System Concepts”, 7th Ed., Wiley, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest