CE 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere dağıtık sistem algoritma ve teknolojilerini sunacaktır. Konunun teorik temelleri ve sistem ugulamaları ele alınacaktır. Öğrenciler daha sonra araştırma makaleleri ve diğer ders kitaplarına dayanarak ileri düzey konuları ele alarak irdeleyecektir. Teorik çalışmalara ek olarak, bir eğitim dönemi boyunca en az bir proje tamamlanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Dağıtık sistemlerin yapısı, çeşitleri ve kullanım alanlarını kavrayabilecek,
  • Dağıtık sistem ve paralel hesaplamada kullanılan altyapı, yazılım, donanım, dil ve işletim sistemlerini uygulanabilir hale getirebilecek,
  • Dağıtık sistem proses yapıları: istemci, sunucu, çoklama (thread) ve kod taşıma yaklaşımlarını öğrenecek,
  • Prosess iletişimi, protokol katmanları, uzaktan işlem çalıştırmak ve dağıtık yapılarda isimlendirme, dağıtık işlem ve algoritma senkronizasyonu yaklaşımlarını öğrenecek,
  • Dağıtık web tabanlı sistemler, dağıtık nesenetabanlı sistemler, dağıtık dosya sistemleri ve dağıtık sistemlerde güvenlik kavramlarını öğrenecektir.
Tanımı Öğrencilerin temel dağıtık sistem yapıları, programlanması ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve konuyla ilgili literatür ve terminolojinin verilmesi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dağıtık systemlerin tanımı ve çeşitleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch1
2 Mimariler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch2, pp. 3457
3 Süreçler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch3pp. 70110
4 İletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch4pp. 116130, 140163
5 İsimlendirme Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch5pp. 180222
6 Senkronizasyon Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch6pp. 232269
7 Tutarlılık ve Kopyalama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch7pp. 274315
8 Hata ve Ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch8pp. 322360
9 Vize
10 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: Mimariler, süreçler, iletişim Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 443464
11 Dağıtık nesnetabanlı sistemler: İsimlendirme, senkronizasyon, tutarlılık, hata ayarlama Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch10pp. 466480
12 Dağıtık dosya sistemleri Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch11pp. 491,531
13 Dağıtık webtabanlı sistemler Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch12, pp.546582
14 Güvenlik Distributed Systems Principles and Paradigms Tanenbaum – Ch9, pp. 378434
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Distributed Systems Principles and Paradigms, 2nd Edition, Andrew Tanenbaum© 2007 | Pearson Prentice Hall | ISBN: 013239227
Diğer Kaynaklar Distributed Computing Principles and Applications, M. L. Liu,ISBN10: 0201796449

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
6
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
7
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest