CE 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşlemeye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 490
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu derste sayısal görüntü işleme sistemleri ile ilgili temel prensipler ve algoritmalar öğretilecektir. Dersin içeriğinde iki boyutlu sinyaller olarak sayısal görüntüler, sayısal görüntü işleme için kullanılan sinyal işleme teorileri, örneğin bir ve iki boyutlu evrişim, iki boyutlu Fourier dönüşümü; görüntü işleme temelleri, uzamsal ve frekans düzlemlerinde görüntü iyileştirme ve görüntü onarımı bulunmaktadır. İlave konular örneğin sayısal yüksek çözünürlüklü TV sistemleri ve mühendislik ve bilgisayar bilimlerindeki uygulamalar gösterilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İmgeleri yumuşatma, keskinleştirme, histogram işleme ve süzgeçleme teknikleri kullanarak işleyebilmeli,
  • Sürekli algılanan veriden sayısal imgelerin elde edilmesinde kullanılan örnekleme ve nicemleme süreçlerini açıklayabilmeli,
  • Sayısal imgeleri uzamsal düzlemde süzgeçleme teknikleri kullanarak iyileştirebilmeli,
  • Sayısal imgeleri frekans düzleminde süzgeçleme teknikleri kullanarak iyileştirebilmeli,
  • Sadece gürültü esnasında süzgeçleme teknikleri kullanarak imgeleri onarabilmeli,
  • En çok uygulanan renk modellerini ve temel renkli imge işlemede kullanımını açıklayabilmeli,
  • Matlab ve görüntü işleme araçlarını kullanabilmeli.
Tanımı Dersin içeriğinde iki boyutlu sinyaller olarak sayısal görüntüler; ikiboyutlu evrişim, Fourier dönüşümü, ve ayrık cosine dönüşümü; Görüntü işleme temelleri; Görüntü iyileştirme; Görüntü onarımı; Dalgacıklar ve Çokluçözünürlük işleme; Görüntü kodlama ve sıkıştırma bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Sayısal imge işleme nedir? Sayısal imge işlemenin uygulama alanları Bölüm 1. Kısım 1.1-1.3. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
2 Sayisal imge temelleri. Sayısal görüntüler nasıl üretilir? Örnekleme, nicemleme, örtüşme, Moire örüntüleri, görüntü yakınlaştırma ve küçültme Bölüm 1-2. Kısım 1.4,1.5, 2.1-2.4. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
3 Sayisal imge temelleri. Sayısal imgeler nasıl üretilir? Örnekleme, nicemleme, örtüşme, Moire örüntüleri, imge yakınlaştırma ve küçültme Bölüm 1-2. Kısım 1.4,1.5, 2.1-2.4. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
4 İnsan görme sistemi Bölüm 2. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
5 Uzamsal düzlemde imge iyileştirme. Temel gri düzey dönüşümleri. Yumuşatma ve keskinleştirme Bölüm 3. Kısım 3.1-3.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
6 Uzamsal düzlemde imge iyileştirme. Histogram işleme. Bölüm 3. Kısım 3.1-3.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
7 2D Discrete Fourier Dönüşümü ve Tersi, 2D DFT ve 2D Evrişim Teoremi Bölüm 4. Kısım 4.5.5, 4.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
8 2D Discrete Fourier Dönüşümü ve Tersi, 2D DFT ve 2D Evrişim Teoremi Bölüm 4. Kısım 4.5.5, 4.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
9 Ara-sınav
10 Frekans düzleminde imge iyileştirme Bölüm 4. Kısım 4.7-4.10. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
11 Frekans düzleminde imge iyileştirme Bölüm 4. Kısım 4.7-4.10. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
12 İmge onarımı: sistem modeli, gürültü modeli, kötüleşme fonksiyonu kestirimi. Bölüm 5. Kısım 5.1,5.2,5.7-5.10. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
13 Sadece gürültü esnasında imge onarımı, ters süzgeçleme, en küçük ortalamalı kare hatası (Wiener) süzgeçleme. Bölüm 5. Kısım 5.1,5.2,5.7-5.10. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
14 Renkli imge işleme. Renk dönüşümleri. Renkli imge yumuşatma ve keskinleştirme Bölüm 6. Kısım 6.1-6.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
15 Renkli imge işleme. Renk dönüşümleri. Renkli imge yumuşatma ve keskinleştirme Bölüm 6. Kısım 6.1-6.6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing”, PrenticeHall, 3rd Ed., 2008, ISBN 013168728X.
Diğer Kaynaklar R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, “Digital Image Processing Using MATLAB”, PrenticeHall, 2nd Ed., 2009, ISBN 9780982085400.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest