IE 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Faktörleri Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 313
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı endüstri sistemleri, mühendisliği öğrencilerine temel insan faktörleri, insan faktörleri terminolojisi, temel deney ve tasarım metotları ve mühendislik becerileri alanında bilgilendirmek ve bu bilgileri aletlerin, insan makine sistemlerinin, iş ve yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve tasarımında kullanabilmeleri için gerekli olan altyapıyı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Derste açıklanan temel insan faktörleri konularını tanımlayabilecektir
  • İnsan faktörleri mühendisliği alanının içeriğini ve uygulamalarını açıklayabilecektir
  • İnsan faktörleri mühendisliği bilgilerini ve prensiplerini sistem tasarımı ve değerlendirmesinde uygulayabilecektir
  • İnsanoğlunun sınırlarının ve kapasitesinin alet ve ekipman tasarımındaki etkilerini açıklayabilecektir
  • Bilgi teorisini ve uygulamalarını açıklayabilecektir
  • Sinyal tanıma teorisini ve uygulamalarını açıklayabilecektir
  • İnsanoğlunun kabiliyet ve sınırlarını açıklyabilecek ve manuel malzeme taşınmasında uygulayabilecektir.
Tanımı İnsan faktörleri mühendisliği insanoğlu ile en ilgili mühendislik dalıdır. İnsan faktörleri mühendisliği ergonomi olarak da anılmaktadır. İnsan faktörleri mühendisliği insanoğlunun kapasitesi ve limtlerini inceleyerek bu özelliklerin alet, makine, bilgisayar, otomobil, uçak, iş ve yaşam çevresi, iletişim sistemleri tasarımı, iyileştirilmesi, işletimi ile olan bağlarını inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Faktörleri ve Sistem, İnsan Faktörleri Araştırma Metotları Sanders and McCormick, Kısım 1, 2 okunması
2 Bilgi Girişi ve İşleyişi Sanders and McCormick, Kısım 3 okunması
3 Metin, Grafik, Sembol, ve Kodlar Sanders and McCormick, Kısım 4 okunması
4 Dinamik Bilginin Görsel Gösterimi Sanders and McCormick, Kısım 5 okunması
5 İşitsel, Duyusal Gösterim Sanders and McCormick, Kısım 6 okunması
6 Dilsel İletişim Sanders and McCormick, Kısım 7 okunması
7 Fiziksel İş ve Fiziksel Malzeme Taşıma Sanders and McCormick, Kısım 8 okunması
8 Motor Becerileri Sanders and McCormick, Kısım 9 okunması
9 Sistem Kontrolü Sanders and McCormick, Kısım 10 okunması
10 Kontroller ve Veri Giriş Aletleri Sanders and McCormick, Kısım 11 okunması
11 El Aletleri ve Cihazlar Sanders and McCormick, Kısım 12 okunması
12 Uygulamalı Antropometri, İş Yeri Tasarımı ve Oturma Sanders and McCormick, Kısım 13 okunması
13 Bileşenlerin Fiziksel Alana Yerleşimi Sanders and McCormick, Kısım 14 okunması
14 İşyeri Tasarımının Kişilerarası Yönleri Sanders and McCormick, Kısım 15 okunması
15 Çevresel Faktörler: Aydınlatma, Hava Şartları, Gürültü, ve Hareket Sanders and McCormick, Kısım 16, 17, 18, 19 okunması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders Kitabı: Sanders and McCormick, Human Factors in Engineering & Design, McGraw Hill, 1987.
Diğer Kaynaklar Kantowitz and Sorkin, HumanFactorsUnderstanding PeopleSystems Relationships, John Wiley, 1983. Wickens, Lee, Liu, and Gordon Becker, An Introduction to Human Factors Engineering, Prentice Hall, 2004. Ders konularıyla ilgili çeşitli bilimsel dergi makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest