IE 325 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 325
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, lojistik sistem tasarımında tedarik zincirlerinin tasarlanması ve yönetimi ile ilgili iş süreçleri, bilgi teknolojileri ve diğer konular hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Üretim ve hizmet sektörlerinde tedarik zincirlerinin önemini açıklayabilecektir
  • Dağıtım stratejileri ve bu stratejilerin uygulama yöntemlerini açıklayabilecektir
  • Tedarik zincirindeki farklı unsurların stratejik kararları arasında varolan etkileşimi analiz edebilecektir
  • Tedarik zinciri operasyonlarında envanter yönetimi, risk havuzu, işbirliği ve bilgi teknolojileri gibi konulardaki kavramları tanımlayabilecektir
  • Tedarik zincirleri sistemleri tasarımında ağ planlama stratejilerini uygulayabilecektir
  • Tedarik zincirinde, yerleşim ve dağıtım problemlerini modelleyebilecektir
Tanımı Ders tedarik zinciri yönetimi konusunda geniş kapsamlı bir konu yelpazesini içermekte, tedarik zincirinde yerleşim ve atama problemleri, envanter yönetimi, ağ tasarımı gibi çeşitli temel sorunlar hakkında vaka çalışmaları ve teknik konuların derinlemesine analizlerini kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zincirini anlamak, Tedarik zinciri performansı: Stratejik uygunluğu ve kapsamı anlamak Ders kitabı, Bölüm 1-2
2 Tedarik zincirini anlamak, Tedarik zinciri performansı: Stratejik uygunluğu ve kapsamı anlamak Ders kitabı, Bölüm 1-2
3 Tedarik zinciri sürücüleri ve ölçütleri, Dağıtım ağlarının tasarlanması Ders kitabı, Bölüm 3-4
4 Tedarik zincirinde ağ tasarımı Ders kitabı, Bölüm 5
5 Tedarik zincirinde ağ tasarımı Ders kitabı, Bölüm 5
6 Tedarik zincirinde talep tahmini Ders kitabı, Bölüm 7
7 Tedarik zincirinde talep tahmini Ders kitabı, Bölüm 7
8 Tedarik zincirinde bütünleşik planlama Ders kitabı, Bölüm 8
9 Tedarik zincirinde bütünleşik planlama Ders kitabı, Bölüm 8
10 Ara sınav -
11 Tedarik zincirinde ekonomik ölçütler yönetimi: çevrimsel envanter Ders kitabı, Bölüm 10
12 Tedarik zincirinde ekonomik ölçütler yönetimi: çevrimsel envanter Ders kitabı, Bölüm 10
13 Tedarik zincirinde taşıma Ders kitabı, Bölüm 13
14 Tedarik zincirinde taşıma Ders kitabı, Bölüm 13
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Ders Kitabı: Supply Chain Management, (3rd edition), Sunil Chopra, Peter Meindl Prentice Hall, NJ 2007.
Diğer Kaynaklar Ders notları ve slaytlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
7
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest