IE 327 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Üretim Yönetiminde Özel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 327
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  IE 222 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı başta Yalın Altı Sigma proje yaklaşımı olmak üzere farklı süreç iyileştirme yaklaşımlarını tanıtmaktır. Süreç şeması oluşturma, istatistiksel analiz teknikleri, hipotez testleri ve bazı grafiksel analizler dersin konuları arasındadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ;
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Altı Sigma’nın temel proje yönetimi yaklaşımını anlayabilecekler
  • Altı Sigma’nın 5 temel adımının hem projelerin yönetiminde hem de süreçlerin iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini kavrayabilecek
  • Bazı temel istatistiksel araçları kullanarak üretim ve hizmet süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini deneyimleyebilecek
  • Bazı temel istatistiksel araçları kullanarak üretim ve hizmet süreçlerinin nasıl iyileştirilebileceğini deneyimleyebilecek
  • Hipotez testlerinin reel üretim problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldığını anlayabilecek
Tanımı Bu derste Altı Sigma yaklaşımının tarihçesi ve Dünya’da yayılımı, Dünya’da ve Türkiye’deki uygulama örnekleri, Altı Sigma proje yönetimi yaklaşımının temel adımları, her bir adımda kullanılan istatistiksel ve yönetsel araçlar ve bu araçların kullanıma yönelik örnek uygulamalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Altı Sigma’nın Tarihçesi Ders notları
2 Altı Sigma Proje Yönetimi Yaklaşımı Ders notları
3 TÖAİK Ders notları
4 Proje Beyanı ve Tanımlama Araçları Ders notları
5 SIPOC, VOC ve VOB Araçlarının Kullanımı Ders notları
6 Örnek Grup Uygulaması Ders notları
7 Ölçüm Sistemi Analizi-1 Ders notları
8 Ölçüm Sistemi Analizi-2 Ders notları
9 Hipotez Testleri Ders notları
10 Grafiksel Analizler Ders notları
11 Ortalamaların Karşılaştırılması Ders notları
12 Oranların Karşılaştırılması Ders notları
13 Regresyon, Korelasyon Ders notları
14 İstatistiksel Proses Kontrol Ders notları
15 Grup Sunumları Ders notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Pande, P. S., Neuman, R. P., & Cavanagh, R. R. (2000). The Six Sigma Way. New York: McGraw-Hill, ML, George, Rowlands D, Price M, and Maxey J. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. McGraw Hill Co, 2005.
Diğer Kaynaklar Ders PowerPoint slaytları,okuma materyalleri, makaleler ve ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
85
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
40
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest