SE 309 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Dilleri Kavramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 309
Güz/Bahar
2
2
3
8

Ön Koşul(lar)
  SE 116 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Programlama Dilleri Kavramları dersi, öğrencilere geniş ve derinlemesine programlama dili kavramını tartışma imkânı sağlar. Çeşitli dil yapılarının tasarım konularını sunarak, en yaygın dillerin bazılarının yapıları için tasarım seçeneklerinin ve alternatiflerinin mukayesesi, programlama dilleri kavramının anlaşılabilmesi için gerçek temellerin öğrencilere verilmesi amaçlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amirane, nesneye dayalı, skript ve web programlama dilleri gibi farklı tipteki programlama dillerini mukayese edebilmek
  • Sözcük analiz evresinde kullanılan düzenli ifadeler ve sintaks analiz evresinde kullanılan BNF ve ayrıştırma ağaçlarını tanımlamak
  • Amirane dillerin tasarımda yer alan tiplerin, bağlam, yaşam süresi, depolama, fonksiyon sığası, fonksiyonlar ve sırama konularını tartışmak
  • Nesneye dayalı programlama dillerinin kavramsal temellerini açıklamak temel özelliklerin anahatlarını çizmek
  • Farklı programlama dillerinde küçük programları geliştirilmek
Tanımı Aşağıdaki konular yar alacaktır: sözcük ve sintaks analizleri, adlar, bağlar, tip kontrolleri, fonksiyon sığaları, veri tipleri , ifadeler, atama durumları, altprogramlar, altprogramların kodlanması, soyut data tipleri ve kapsülleme yapıları, nesneye dayalı programlama dillierine destek, uyumluluk, isnisna yönetimi, olay yönetimi, yeni programlama dillerinin uygulama konuları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ana programlama dilleri ve evrimleri Chapter 1-2. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
2 Sintaks ve Semantik Tanımlama, Sözcük ve sintaks analizi Chapter 3-4. Concepts of Programming Languages. International 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
3 İsimler, bağlama, tip kontrolü ve alan Chapter 5. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
4 Veri tipleri Chapter 5. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2008), ISBN: 9780321509680
5 Veri tipleri Chapter 6. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
6 İfadeler ve atama ifadeleri Chapter 7-8. Concepts of Programming Languages. International 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
7 Ara Sınav -
8 Alt programlar Chapter 9. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
9 Alt programlar Chapter 9. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
10 Alt programları gerçekleme Chapter 10. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
11 Soyut veri yapıları ve kapsülleme Chapter 11. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013),
12 Nesneye dayalı programlama için destek Chapter 12. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
13 Nesneye dayalı programlama için destek Chapter 12. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
14 İstisna yönetimi ve olay yönetimi Chapter 14. Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Concepts of Programming Languages. International Edition 10th Edition by Roberto Sebesta (2013), ISBN: 978-0-13-139531-2
Diğer Kaynaklar Makaleler ve eğitmen notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
230

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest