SE 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yazılım Ölçümü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 460
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı SE460 dersinin amacı, öğrencilerde yazılımın ölçülmesi ve ölçütleri konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesidir. Bu ders, yazılımın ölçülmesi, yazılım kalitesi, iç ve dış ürün özellikleri ve hedefe yönelik ölçme konularını kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılımı ölçmenin önemini ve zorlukalarını tanımlayabilecektir.
  • Yazılımı ölçmeye yönelik temel ve gelişmiş kavramları tanımlayabilecektir.
  • Yazılım ürününün iç ve dış niteliklerinin nasıl ölçüleceğini açıklayabilecektir.
  • Yazılım ölçümü ile ilişkili endüstriyel standartları açıklayabilecektir.
Tanımı Yazılım ölçümü, yazılım mühendisliğinde her geçen gün artan bir öneme sahiptir. Yazılım, ancak yazılım ürünlerinin ölçülmesi ile bir mühendislik ürünü haline gelebilir. SE460 dersi bu amaca yönelik olarak, yazılım ölçütlerini ve yazılımın ölçülmesine yönelik kavramları içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Fenton and Pfleeger, ch.1
2 Ölçmenin temelleri Fenton and Pfleeger, ch.2
3 Amaca yönelik yazılım ölçümü Fenton and Pfleeger, ch.3
4 Deneyime dayalı inceleme Fenton and Pfleeger, ch.4
5 Yazılım ölçme süreci ISO 15939
6 Yazılım ürünü iç özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.7
7 Fonksiyonel ölçme Kan, ch.18, Sommerville, ch.26
8 Tekrar gözden geçirme
9 Ara sınav
10 Yazılım ürünü iç özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.8
11 Yazılım ürünü dış özelliklerin ölçülmesi Fenton and Pfleeger, ch.9, ISO 9126
12 Yazılım güvenilirliği ölçümü Fenton and Pfleeger, ch.10
13 Nesneye yönelik yazılım ölçümü Chidamber and Kemerer
14 Nesneye yönelik yazılım ölçümü Chidamber and Kemerer
15 Genel değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Fenton and Pfleeger, Software Metrics: A Rigorous & Practical Approach, 2nd ed., PWS Publishing Company, 1998..
Diğer Kaynaklar Imagix 4D is an industry standard tool for source code analysis,static code analysis, software metrics and documentation. Kan S., Metrics and Models in Software Quality Engineering, , 2nd ed, AddisonWesley, 2003.ISO/IEC 15939: 2007. System and Software EngineeringMeasurement Process, International Organization for Standardization, 2007.ISO/IEC 91261: Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality model, International Organization for Standardization, 1999.Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: 2004 ed., Abran and Moore, IEEE, April 2005.Sommerville, Software Engineering, 8e, AddisonWesley, 2007.The Common Software Measurement International Consortium, http://www.cosmicon.com/.Chidamber and Kemerer, A Metrics Suite for Object Oriented Design, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 20, No. 6, June 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest