CE 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algoritma Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 401
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı algoritmalara, kullanımlarını motive eden gerçek hayattaki problemlere bakarak tanıtmaktır. Öğrenciler bilgisayar uygulamalarında karşılacakları bir dizi tasarım ve analiz tekniklerini öğreneceklerdir. 'Greedy' algoritmalar, 'Divide & Conquer' tipi algoritmalar ve dinamik programlama farklı örnek uygulamalar ile ele alınacak. Bunların yanı sıra yaklaşım algoritmaları, yük dengeleme ve küme kapsama problemleri aracılığı ile işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı tip algoritmaları ve kullanım amaçlarını kavramış olacak.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli Aç gözlü algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli Böl ve Yönet tipi algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli optimizasyon problemlerini çözmek üzere verimli dinamik programlalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli yakınsak algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
Tanımı Ders temel algoritma analizi, çizge kuramı konsepti, aç gözlü algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, dinamik programlama ve yakınsak algoritmaları kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction: Some Representative Problems Course Book; Chapter 1.
2 Basics of Algorithms Analysis Course Book; Chapter 2.
3 Graphs Course Book; Chapter 3.
4 Greedy Algorithms: Interval Scheduling Course Book; Chapter 4.
5 Greedy Algorithms: Scheduling to Minimize Lateness Course Book; Chapter 4.
6 Greedy Algorithms : Minimum-Cost Course Book; Chapter 4.
7 Divide and Conquer: Counting Inversions Course Book; Chapter 5.
8 Ara sınav
9 Divide and Conquer: Integer Multiplication Course Book; Chapter 5.
10 Divide and Conquer: Convolutions and The Fast Fourier Transform Course Book; Chapter 5.
11 Dynamic Programming: Weighted Interval Scheduling Course Book; Chapter 6.
12 Dynamic Programming: Subset Sums and Knapsacks Course Book; Chapter 6.
13 Dynamic Programming: Sequence Alignment Course Book; Chapter 6.
14 Approximation Algorithms: Load Balancing Course Book; Chapter 11.
15 Approximation Algorithms: Set Cover Course Book; Chapter 11.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Algorithm Design, Jon Kleinberg, Éva Tardos, ISBN-10: 0321295358, ISBN-13: 9780321295354, Addison-Wesley, 2005.
Diğer Kaynaklar Algorithms, Cormen, T.H., Liesersan, C.E. and Rivest, R.L. ISBN 0-01-013143-0, McGraw-Hill

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
13
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest