IE 261 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Bilişim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 261
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, endüstriyel işletmelere uygulanabilir bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemleri hakkında bir temel oluşturmak, bilgi sistemlerinin işleyiş temelleri ile tasarımları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ve işletmelerin veri ihtiyaçlarını yönetebilecek veritabanı uygulamalarının analizi, tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim sistemlerinin kullanımının temel yararlarını anlayabilecek
  • Endüstriyel işletmelerin veri ihtiyaçlarını belirleyebilecek
  • Basit karar destek sistemleri yaratabilecek
  • MS Excel’in fonksiyonlarını ve MS Excel için Visual Basic’i kullanabilecek
  • Basit veri tabanlarını tasarlayıp uygulayabilecektir.
Tanımı Dersin konuları arasında MS Excel kullanarak temel karar destek sistemlerinin nasıl tasarlanıp geliştirileceği bulunmaktadır. Öncelikle MS Excel'in fonksiyonları anlatılmakta, sonrasındaysa MS Excel ve VBA (Visual Basic) kullanılarak veri tabanı ve karar destek sistemi geliştirme konularında temel bilgi verilmektedir. Derste öğretim metodu öğrencilere uygulama yaptırmaktır. Öğrenciler grup olarak bir karar destek sistemi geliştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, karar destek sistemlerine giriş
2 Veri, bilgi, veri tabanları, ER şeması
3 Çizelgeler, hücrelere giriş, şekillendirme Bölüm 2
4 Çizelgeler, hücrelere giriş, şekillendirme
5 MS Excel’in temelleri: referans verme, isimler, fonksiyonlar, formüller ve grafikler Bölüm 3-4-5
6 MS Excel’in temelleri: Pivot tabloları, istatiksel analiz Bölüm 6-7
7 MS Excel’in temelleri: Çözücü ve modelleme, büyük boyuttaki veri ile çalışmak Bölüm 8-9
8 Ara Sınav Daha önce işlenmiş tüm bölümler
9 MS Excel için Visual Basic: Visual Basic ortamı, makro kayıdı Bölüm 11-12
10 MS Excel için Visual Basic: Excel objeleri, değişkenler Bölüm 13-14
11 MS Excel için Visual Basic: Prosedürler, programlama yapıları Bölüm 15-16
12 MS Excel için Visual Basic: sıralar, Kullanıcı ara yüzü Bölüm 17-18
13 MS Excel için Visual Basic: Çözücünün ileri özellikleri Bölüm 19
14 Vaka çalışmaları, Karar destek sistemi geliştirme süreci, tasarım ve programlama ilkeleri Bölüm 22-23
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Using MIS, David M. Kroenke, Second Edition, 2009 Prentice Hall, ISBN: 9780138132484. Fundamentals of Database Systems, R. Elmasri, S.K. Navathe, Fifth Edition, 2006 AddisonWesley, ISBN: 9780321369574.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
152

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest