IE 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 322
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı verimliliği iyileştirmeyi engelleyen işyeri koşullarının ve uygulamalarının analizinde kullanılan metotlar hakkında bilgi sunmak; iş metotları, iş istasyonu tasarımı ve iş ortamında iyileştirmeler yaparak verimliliği artırmak; iş zaman standartlarını geliştirerek verimliliği değerlendirmek için kullanmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verimliliğe etki eden etmenleri tanımlayabilecek
  • Metot analizi ve iş ölçümünün amacını ve verimliliği değerlendirmedeki kullanım alanlarını açıklayabilecek
  • İş element ve operasyonlarını tanımlamada kullanılan değişik grafiklerin aralarındaki farkları belirleyebilecek
  • Zaman etüdü çalışması tasarlayabilecek
  • Önceden belirlenmiş zaman sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını listeleyebilecek
  • MOST’u diğer önceden belirlenmiş zaman sistemleri ile kıyaslayabilecek
Tanımı Dersin içeriği iş metotları, operasyon analizi, grafik yöntemleri, iş etüdü, iş örneklemesi, standart veri, ve öğrenme eğrilerinden oluşur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metot Mühendisliğine Giriş Niebel ve Freivalds, Kısım 1 okunması
2 Problem Çözme Gereçleri Niebel ve Freivalds, Kısım 2 okunması
3 Operasyon Analizi Niebel ve Freivalds, Kısım 3 okunması
4 İş Tasarımı: Hareket Ekonomisi, Hareket Etüdü Niebel ve Freivalds, Kısım 4 okunması
5 İşyeri ve Sistem Güvenliği Niebel ve Freivalds, Kısım 8 okunması
6 Metot Uygulaması Niebel ve Freivalds, Kısım 9 okunması
7 İş Ölçümü: İş Etüdü, Performans Derecelendirmesi Niebel ve Freivalds, Kısım 10, 11 okunması
8 Genel Tekrar ve Arasınav
9 Öğrenme Eğrisi: Standart Veri ve Formülleri Niebel ve Freivalds, Kısım 18.2, 12 okunması
10 Belirlenmiş Zaman Sistemleri Niebel ve Freivalds, Kısım 13 okunması
11 İş Örneklemesi Niebel ve Freivalds, Kısım 14 okunması
12 Standart Takibi ve Kullanımı Niebel ve Freivalds, Kısım 16 okunması
13 Standart Takibi ve Kullanımı Niebel ve Freivalds, Kısım 16 okunması
14 İş Tasarımı Niebel ve Freivalds, Kısım 5 okunması
15 İş Tasarımı Niebel ve Freivalds, Kısım 5 okunması
16 Genel Tekrar

 

Dersin Kitabı Ders Kitabı: Niebel, BW and Freivalds, A. (2009). Niebel’s Methods, Standards, & Work Design, 12th Ed, Boston: WCB/McGrawHill.
Diğer Kaynaklar Groover, M. P. (2007). Work systems and the methods, measurement, and management of work. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
18
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest