IE 373 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstride Bilgisayar Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 373
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrenci bu ders bitiminde: Tarihsel gelişimi ile birlikte bugünlere gelen Endüstride Bilgisayar Uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacak, Kurumsal Kaynak Planlamaso konusuna giriş yapılarak, alt öğeleri hakkında fikir edinecek, Kurumsal Yazılımlar ile ilgili açıklamaları hakkında işlenecek dersler ile, var olan uygulamaları görecek, CRM ve ERP yazılımları geliştirme ve uygulama konusunda çalışmalar yapmış olacaktır. Bu ders ayrıca; e-ticaret teknolojilerinin temel ilkelerini açıklar ve e-iş, B2B, e-öğrenme, e-devlet gibi kavramları açıklamaya yöneliktir. Öğrenciye e-iş kavramları, uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstride kullanılan kurumsal kaynak planlama yazılımlarının özelliklerini anlatabilecektir
  • ERP modüllerini tanımlayabilecektir
  • ERP yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli etmenleri anlatabilecektir
  • e-iş kavramları, e-iş modelleri ve altyapılarını tarif edebilecektir.
  • Öğrenciler e-ticaret kavramları; Eğitim, bankacılık, turizm ve benzer alanlarda uygulamaları anlayacaktır.
Tanımı ERP laboratuvar uygulamaları, temel modüllerin anlatılmasını kapsayacaktır. Dönem boyunca öğrenciler 2 adet ara gelişme raporu ve 2 adet sunum hazırlayacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ERP nedir, Tarihçesi ve gelişimi
2 ERP Modüllerinin tanıtımı ve giriş, Avantajları Proje grupları, en fazla 5 öğrenci
3 Temel Modüller, kullanıcı tanımları, sistem yönetimi, Ana Tablolar
4 Ürün Ağacı, Rota Yönetimi , Maliyet Analizi Gruplara ERP hikayelerinin atama
5 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
6 Malzeme ve üretim İhtiyaç Planlaması (MRP)
7 Satınalma yönetimi, Stok yönetimi, Kalite Kontrol Birinci İlerleme Raporu
8 Ara Sınav Proje sunumları
9 e-ticarete giriş
10 ET tipleri ve farklılıkları, e-iş, e-ticaret modelleri
11 e-piyasalar, yapıları, mekanizmaları, Ekonomileri, altyapıları
12 e-ticaret uygulamaları, e-satınalma, e-ödeme sistemleri
13 e-ticaretin farklı alanlara ve sosyal topluma genel etkisi e-proje önerisi
14 e-öğrenme, Online Eğitim, örnekler
15 e-devlet servisleri İkinci İlerleme Raporu
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Groover, Mikell P. (2007). Automation, Production Systems, and C.I.M. PrenticeHall: Englewood Cliffs, N.J.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
9
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile tasarlayabilmek X
3 Endüstri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek X
4 Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı, üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal analiz ve risk analizi vb. Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi çözümleri bulmak X
5 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 Endüstri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek X
7 Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek X
8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9 Endüstri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving License”, Advanced Level) X
10 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak X
11 Endüstri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest