CE 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algoritma Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 401
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı algoritmalara, kullanımlarını motive eden gerçek hayattaki problemlere bakarak tanıtmaktır. Öğrenciler bilgisayar uygulamalarında karşılacakları bir dizi tasarım ve analiz tekniklerini öğreneceklerdir. 'Greedy' algoritmalar, 'Divide & Conquer' tipi algoritmalar ve dinamik programlama farklı örnek uygulamalar ile ele alınacak. Bunların yanı sıra yaklaşım algoritmaları, yük dengeleme ve küme kapsama problemleri aracılığı ile işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı tip algoritmaları ve kullanım amaçlarını kavramış olacak.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli Aç gözlü algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli Böl ve Yönet tipi algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli optimizasyon problemlerini çözmek üzere verimli dinamik programlalar tasarlayıp kodlayabilecek.
  • Belirli hesaplama problemlerini çözmek üzere verimli yakınsak algoritmalar tasarlayıp kodlayabilecek.
Ders Tanımı Ders temel algoritma analizi, çizge kuramı konsepti, aç gözlü algoritmaları, böl ve yönet algoritmaları, dinamik programlama ve yakınsak algoritmaları kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction: Some Representative Problems Course Book; Chapter 1.
2 Basics of Algorithms Analysis Course Book; Chapter 2.
3 Graphs Course Book; Chapter 3.
4 Greedy Algorithms: Interval Scheduling Course Book; Chapter 4.
5 Greedy Algorithms: Scheduling to Minimize Lateness Course Book; Chapter 4.
6 Greedy Algorithms : Minimum-Cost Course Book; Chapter 4.
7 Divide and Conquer: Counting Inversions Course Book; Chapter 5.
8 Ara sınav
9 Divide and Conquer: Integer Multiplication Course Book; Chapter 5.
10 Divide and Conquer: Convolutions and The Fast Fourier Transform Course Book; Chapter 5.
11 Dynamic Programming: Weighted Interval Scheduling Course Book; Chapter 6.
12 Dynamic Programming: Subset Sums and Knapsacks Course Book; Chapter 6.
13 Dynamic Programming: Sequence Alignment Course Book; Chapter 6.
14 Approximation Algorithms: Load Balancing Course Book; Chapter 11.
15 Approximation Algorithms: Set Cover Course Book; Chapter 11.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Algorithm Design, Jon Kleinberg, Éva Tardos, ISBN-10: 0321295358, ISBN-13: 9780321295354, Addison-Wesley, 2005.
Önerilen Okumalar/Materyaller Algorithms, Cormen, T.H., Liesersan, C.E. and Rivest, R.L. ISBN 0-01-013143-0, McGraw-Hill

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
13
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.

X
2

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

X
4

Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

8 Bir yabancı dili kullanarak Endüstri Mühendisliği ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Endüstri Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest